oficiální
stránky obce
581 711 555

Úřední deska RSS

Není dostupný žádný aktuální záznam na úřední desce.
Drobečková navigace

Úvod > Zápisy

 

scan 1 001.jpg

scan2 001.jpg

scan3 001.jpg

scan4 001.jpg

scan5 001.jpg

scan6 001.jpg 

 

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

001.jpg

002.jpg

003.jpg

Zápisy

 

Datum konání: 3. 10. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

Čas konání: 19.00 hod. – 21.00 hod.

 

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Milan Foukal, Ludmila Bartíková, Milan Kolíbal

 

Nepřítomen: Milan Svobodník, Ing. Naděžda Klvaňová, Robert Macek

 

Hosté: p. Bc. Marek Šrom - účetní, pí Jana Šromová - pokladní, pí Kolíbalová

 

 

 1. Prohlášení o řádném svolání

Starosta Oldřich Tománek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

 1. Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu. Následně byly navrženy body programu č: 10.

 

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

Program:

1. Zápis z minulé schůze

2. Volba zapisovatele

3. Volba ověřovatele zápisu

4. Dosadba lesa – ing. Horák

5. Projekční práce na infrastrukturu

6. Ceny stavebních pozemků, případný prodej

7. Pověření provádět rozpočtové opatření

8. Projednání dílčího auditu

9. Různé

10. Půjčky Svobodníkovi

 

 1. Zápis z minulé schůze

p. Milan Kolíbal přečetl zápis z minulé schůze.

 

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Milan Foukal.

Pan Milan Foukal, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5; Proti: 0; Zdrželo se: 0)

 

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí. Ludmila Bartíková a p. Josef Buchta.

Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; Zdrželo se: 0)

 

 1. Dosadba lesa Firmou Horák:Dosadba lesa Firmou Horák:

Bylo řešeno, že firma Horák dosud nesplnila všechna ustanovení spojená s výsadbou lesa – dosadba uslých stromů a keřů. Pan Horák se ze schůzky telefonicky omluvil a nepotvrdil tak naplnění o nápravu věci v době, stanovené jemu smlouvou. Vzhledem k tomu, že se blíží její konec (13.12. 2016), bylo navrženo, aby pan starosta, Oldřich Tománek zjistil do následující schůze znění smlouvy, týkajících se podmínek výsadby lesa a pokusí se zajistit i účast pana Horáka na schůzi k objasnění a sepsání případné dohody, s firmou Horák a synové a obcí Radkova Lhota, která má les přebrat. Tato záležitost byla projednávána s p. Horákem již v měsíci září. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Projekční práce na infrastrukturu

Na projekční práce infrastruktury budou osloveni 3 projektanti: ing. Kuda, ing. Zobaník, ing. Tománková. Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; Zdrželo se: 0)

 

 1. Ceny stavebních pozemků, případný prodej

Byla řešena cena staveních pozemků, za kterou by se měly případně prodávat. Řešení nabízí prodej pozemků bez zasíťování (108,40 Kč), dále se zasíťováním ve dvouch variantách(230,00 Kč a 340,00 Kč). Konečná verze a cena pozemků by měla být vyřešena do dalšího jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Pověření provádět rozpočtové opatření

Zastupitelstvo schválilo provádění rozpočtových opatření starostou obce

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; Zdrželo se: 0)

 

 1. Projednání dílčího auditu

Při dalším auditu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Různé

 • Pí Kolíbalová navrhla vybudování laviček na cestě nad družstvem. Zastupitelstvo vzalo její návrh na vědomí a rozhodlo se touto výstavbou zajímat na dalším možném jednání. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • p. Josef Buchta přednesl o možnost zpracování dopravního registru – pasport komunikací fa Atomicon, potřebné pro žádosti a znační ve věci komunikací v obci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Pí Bartíková má osloví pí ing. Lapáčkovou ve věci případné konzultace ohledně možnosti vzhledu pásu mezi chodníkem a hlavní cestou v obci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Byl vznesen dotaz termín na umístnění cedulí, zakazující podomní prodej, dodláždění plochy u zastávky a zakrytí kanálů. Tyto práce má dodělat Výchovný ústav. Starosta sdělil, že by měli nastoupit následující pondělí po schůzi. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Byl vznesen dotaz na možnost likvidace uschlých stromů podél hlavní komunikace. Bude řešeno. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Byl vznesen dotaz na možnost zakoupení materiálu a vlajky a další potřebné věci z prostředků na volby. Bude řešeno. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Byl vznesen dotaz na stav kroniky obce. Starosta objasnil současný stav. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Byl vznesen dotaz na legálnost možnosti umístnění fotopastí. Zjistí p. Tománek. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Bc. Marek Šrom přečetl finanční správu

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Půjčky Svobodníkovi

V této souvislosti nebyla řešena půjčka pro rodinu Svobodníkovu neboť nebyla podána oficielní písemná žádost. Zároveň však byl řešen fakt, že se Milan Svobodník doposud neozval na výzvu k zaplacení dřívější půjčky a doposud nebyl účasten jednání zastupitelstva od začátku funkčního období. Byl řešen další postup k jejímu splacení. V patřičném termínu bude osloven doporučeným dopisem pro ukončení smlouvy. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

Zapsal: Milan Foukal: _____________________

 

 

 

Ověřili:

Josef Buchta: _____________________ Ludmila Bartíková: _____________________

 

 

V Radkově Lhotě 5.10 2016.

 

 

 

 

 

Datum konání: 7. 11. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

Čas konání: 19.00 hod. – 21.00 hod.

 

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Milan Foukal, Ludmila Bartíková, Robert Macek

 

Nepřítomen: Milan Svobodník, Ing. Naděžda Klvaňová, Milan Kolíbal

 

Hosté: p. Bc. Marek Šrom - účetní

 

 

 1. Prohlášení o řádném svolání

Starosta Oldřich Tománek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

 1. Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

Program:

1. Zápis z minulé schůze

2. Volba zapisovatele

3. Volba ověřovatele zápisu

4. Dosadba lesa – ing. Horák

5. Projekční práce na infrastrukturu

6. Ceny stavebních pozemků, případný prodej

7. Pověření provádět rozpočtové opatření

8. Projednání dílčího auditu

9. Různé

10. Půjčky Svobodníkovi

 

 1. Zápis z minulé schůze

p. Milan Foukal přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky, zast. Vzalo na vědomí

 

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Milan Foukal.

Pan Milan Foukal, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5; Proti: 0; )

 

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí. Ludmila Bartíková a p. Josef Buchta.

Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 1. Dosadba lesa Firmou Horák:

Při osobní návštěvě pana starosty přislíbil pan Horák zaslání písemné zprávy o výsadbě lesa. Vzhledem ke stávající situaci bylo rozhodnuto, že při předání lesa bude obec požadovat následující zápis do předávajícího protokolu: „Vzhledem k neustále neprovedené dosadbě lesa, bude termín předání obci stanoven na duben 2017 s tím, že fa Horák a synové vysadí za přítomnosti zástupce obce s možností ověření. Dosadba bez úhrady obce na základě uzavřené smlouvy.“ Převzetí lesa proběhne oficilně tedy až po vysazní.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

 1. Odkup akcií VAK:

Na schůzi sedostavil pan Sabadáš,pracovník vodáren. Seznámil přítomné zastupitele s možností odkoupení akcií od dnešní společnosti. Celkový objem odkupu akcií bude asi 180,000,00 Kč, včetně zaplacení dividend . Tímto se narovná vztah mezi VaK Přerov a obcí Radkova Lhota a dividenda budou přináležet již pouze obci a ne společnosti.

Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 1. Projednání nové výzvy na vybudování rybníku:

Pan starosta přednesl obsah nové výzvy, která může být kladně řešena za pomocí Mikroregionu Moštěnka a MAS partnerství Moštěnka. Tyto subjekty zajistí výběrové řízení a projekční přípravu k projektu. Následně pak i vše k podání projektu. Bylo tedy zapotřebí odsouhlasit sepsání „Smlouvy o díle“: vypracování žádosti za cenu 10000,- Kč. Provedení výběrového řízení za cenu 4000,- Kč.

Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 1. Informace k výstavbě infrastruktury

Pan starosta seznámil přítomné s dalším vývojem situace ve věci infrastruktury a kanalizace v obci.

Ke kanalizaci se zastupitelstvo shodlo o nutnosti sepsání smlouvy mezi vlastníky pozemků, kudy kanalizace povede. Na základě toho bude pan starosta kontaktovat pana Zobaníka k účasti na obecním zasedání, kterého by měli zúčastnit všichni obyvatelé obce, aby se seznámili se způsobem provedení kanalizace a její trasou. Současně i její výhodou realizace. Zároveň musí být uzavřeny příslišné smlouvy.

K infrastruktuře nám byly dodány dva návrhy projektantů a ještě zbýval návrh od třetího projektanta. Bylo tedy rozhodnuto, že pan starosta osloví všechny tři projektanty, aby do dalšího zastupitelstva předožily dva návrhy na výstavbu infrastruktury. Jeden na pouze první čtyři domy a druhý na celou plánovanou zástavbu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Schválení inventarizační komise:

Byla schválena inventarizační komise ve složení:

Předseda – Bartíková

Členové-Šrom, Tománek

Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 1. Různé

 • Byla přednesena žádost ZD Dřevohostice o prodloužení smlouvy o půjčce.

Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 • p. Josef Buchta přednesl o možnost zpracování dopravního registru – pasport komunikací fa Atomicon, potřebné pro žádosti a značení ve věci komunikací v obci. Tento návrh byl členy zastupitelstva podpořen.

Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 • Byl vznesen dotaz termín na umístnění cedulí, zakazující podomní prodej, dodláždění plochy u zastávky a zakrytí kanálů. Tyto práce má dodělat Výchovný ústav. Starosta sdělil, že by měli nastoupit následující pondělí po schůzi. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Pan Milan Foukal vznesl dotaz na umístnění kontejneru na biologický odpad.

 

 • Byl vznesen dotaz na prodej hasičské avie. Pan starosta sdělil, že zájemce je v současné době mimo a po jeho návratu jej znovu osloví.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Byl vznesen dotaz na prodej dřeva a kácení topolů v příhonu z důvodů bezpečnosti v dané lokalitě. Pan starosta osloví do dalšího zastupitelstva firmu, provádějící výrobu rakví o možném odkupu. V případě, že nebude mít tato firma o stromy zájem, budou nabídnuty ke skácením občanům.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Byl řešen problém s trvalou zástavou cesty u pana Pospíšila, který tak řeší problém průjezdu zemědělské techniky a znečišťování jeho nově opravné zdi. Vzhledem ke skutečnosti, že však nemůže být dlouhodobě komunikace takto blokována, bude na příštím zastupitelstvu navrženo řešení.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Pan Milan Foukal předložil žádost o zapůjčení sálu na Hubertovu jízdu.

Zastupitelstvo schválilo 5-0.

 

 • Zatupitelstvo se shodlo, že pan starosta do dalšího řádného zastupitelstva zašle doporučený dopis p. Milanu Svobodníkovi – výpověď smlouvy o půjčce a zároveň zaplacení půjčky včetně úroků.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Byl vznesen dotaz na záležitost se studněmi. Pan starosta sdělil, že byly provedeny odhady a další potřebné náležitosti a celá věc byla podstoupena příslušným úřadům.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Bc. Marek Šrom přečetl finanční správu

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Byl řešen prodej pozemku vedle pí Kolíbalové. Záměr o prodeji bud řešen po 1.1. 2017

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

 • Zastupitelstvo částečně projednalo přípravu rozpočtu na r. 2017-postihnout tyto záměry.

 • Revitalizaci přírody – rybník

 • Infrastruktura pro novou výstavbu

 • Řešení kanalizace – čističky

 • Oprava společenského domu – podlaha, strop

 • Dosadba v alejícha další výsadba

 • Běžný rozpočet včetně příjmů rozpočtovat dle dosažených výsledků r. 2016

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

 

 

Zapsal: Milan Foukal: _____________________

 

 

 

Ověřili:

Josef Buchta: _____________________ Ludmila Bartíková: _____________________

 

 

V Radkově Lhotě 12.11 2016.

 

 Datum konání: 17. 12. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

 

 

Čas konání: 17.00 hod. – 21.00 hod.

 

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Milan Foukal, Ludmila Bartíková, Robert Macek

Dále bylo přítomno 7 občanů

 

Nepřítomen: Milan Svobodník, Ing. Naděžda Klvaňová, Milan Kolíbal

 

Hosté: p. Bc. Marek Šrom - účetní

 

 1. Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

 1. Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Program:

1. Zápis z minulé schůze

2. Volba zapisovatele

3. Volba ověřovatele zápisu

4. Schválení rozpočtu na rok 2017

5. Zpráva o hospodaření za rok 2016

6. Výhled na rok 2017

7. Pohoštění, debata, beseda, závěr

 

K bodu:

 1. Zápis z minulé schůze

p. Milan Foukal přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

K bodu:

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Milan Foukal.

Pan Milan Foukal, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5; Proti: 0; )

K bodu:

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí. Ludmila Bartíková a p. Josef Buchta.

Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

K bodu:

 1. Schválení rozpočtu na rok 2017:

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017 s tím, že při sestavování rozpočtu se vycházelo u běžných výdajů i příjmů z výsledku roku 2016. Dále je v rozpočtu reagováno na přípravu a realizaci záměrů, jako revitalizace přírody (rybník), budování infrastruktury na výstavbu rodinných domků, oprava budovy obce, výsadba zelených pásů, dosazování alejí, údržba lesa. Částečné projednání na minulém zasedání v hlavních směrech.

Zastupitelstvo po krátké debatě rozpočet schválilo.

(Pro: 5; Proti: 0; )

K bodu:

 1. Zpráva o hospodaření za rok 2016:

Bc. Marek Šrom přečetl finanční správu o hospodaření za rok 2016. Zároveň vysvětlil některé okolnosti souvisejících s úhradou některých položek na základě přednesených dotazů.

Dále seznámil starosta přítomné účastníky schůze se zásadní změnou v odměňování zastupitelů a funkcionářů obce. V dřívějších letech správa obce včetně zastupitelů nepřesáhla roční náklady (včetně knihovnice) částku 44.500,- Kč. V letošním roce byly odměny schváleny takto:

Starosta … 6.000,- Kč měsíčně … 72.000,- Kč za rok

Zástupce starosty … 4.000 ,- Kč měsíčně … 48.000,- Kč za rok

Pokladní … 2.000 ,- Kč měsíčně … 24.000,- Kč za rok

Účetní … 5.000 ,- Kč měsíčně … 60.000,- Kč za rok

Zastupitel … 4x 800 ,- Kč měsíčně … 38.000,- Kč za rok

Předseda komise … 2x 1.000 ,- Kč měsíčně … 24.000,- Kč za rok

Knihovník … … 3.000,- Kč za rok

Celkem 269.400,- Kč

Z tohoto přehledu je zřejmé, že výdaje na správu jsou v letošním roce oproti rokům minulým o 224.900,- Kč vyšší. Přesto však pokud máme zjištěno v okolních obcích jsou u nich náklady na správu ještě podstatně vyšší.

Zastupitelstvo po krátké debatě vzalo na vědomí.

K bodu:

 1. Výhled na rok 2017:

Pan starosta přítomné seznámil se záměry pro rok 2017. Jde především o provedení revitalizace přírody, práce na infrastruktuře pro výstavbu rodinných domků, oprava stropu a podlahy v kulturním domě, výsadba aleje smrků, dosázení stávajících alejí, řešení kanalizace, řešení hasičské zbrojnice, provedení dalších drobných a údržbových prací, jako oprava chodníků, kanálových mříží, údržba lesa a polních cest.

Po různých debatách a připomínkách z řad účastníků a zastupitelů se tento bod uzavřel.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

Bylo podáno občerstvení a dále probíhala volná diskuze.

 

 

Zapsal: Milan Foukal: _____________________

 

 

 

Ověřili:

Josef Buchta: _____________________ Ludmila Bartíková: _____________________

 

 

V Radkově Lhotě 27. 12. 2016.