Dotace Kde nás najdete

 

Zápis ze schůze:

srpen

červenec

červen

květen

duben

březen

 

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Radkova Lhota

ze dne 3.1.2018

Čas konání: 18:00 hod - 20.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Milan Foukal, Ing. Naděžda Klvaňová, Josef Buchta, Ludmila Bartíková, Bc. Ladislav Pospíšil

Omluven: Robert Macek

Nepřítomen: Milan Svobodník

 

Prohlášení o řádném svolání

I) Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno – pozvánka s programem byla zveřejněna na webových stránkách obce a úřední desce.

II) Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

III) Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu. Program byl doplněn.

 

Původní program:

 

1. Dodatek smlouvy s fa EKOAGROSTAV

2. Různé

Doplnění program:

1. Volba zapisovatele

2. Volba ověřovatele zápisu

3. Dodatek smlouvy ke smlouvě o dílo s fa EKOAGROSTAV

4. Různé

Přijaté usnesení: Zastupitelé jednohlasně schvalují navržené doplnění programu jednání:

(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

Záznam průběhu jednání:

1. Volba zapisovatele

 

Jako zapisovatel byla navržena Ing. Naděžda Klvaňová, byla jednohlasně schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

2. Volba ověřovatele zápisu

 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Milan Foukal a p. Ludmila Bartíková. Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

3. Dodatek smlouvy ke smlouvě o dílo s fa EKOAGROSTAV

 

Starosta obce seznámil zastupitele s obdrženým dodatkem ke smlouvě o dílo, který obdržel od firmy EKO Agrostav a.s. IČO 476 72 200, jako dodavatele díla: Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník.

Zastupitelé obce se po projednání dohodli na jeho znění: Dodatek upravuje čl. V smlouvy tak, že odvedené práce za rok 2017 budou uhrazeny na základě předaných faktur a další skutečně odvedené práce (které následují po předchozích pracech prokazatelně předaných na základě předávacího protokolu) budou uhrazeny až po skončení a předání komplexního plnění celého díla, definovaného ve Smlouvě o dílo.

Dále zastupitelé projednali činnost TDI, vyřešení existence smlouvy/objednávky na výkon této činnosti a pana starostu požádali o stanovení termínů kontrolních dnů tak, aby se jich mohl zúčastnit i místostarosta obce popř. jiný zastupitelé.

 

Přijatá usnesení:

1) Zastupitelstvo obce schvalují Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo s firmou EKO Agrostav a.s. IČO 476 72 200, která realizuje dílo: Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník.

(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

2) Zastupitelé obce pověřují starostu obce k podpisu tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou EKO Agrostav a.s. IČO 476 72 200, která realizuje dílo: Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník.

(PRO: 6, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0)

 

4. Různé

 

V rámci různého byly řešeny tyto záležitosti:

 

4.1) Starosta obce předal přítomným informace o prezidentských volbách, které proběhnou ve dnech 12.1.-13.1.2018.

4.2) Opětovně bylo diskutováno příliš zdlouhavé několikaleté řešení neplnění smluvního ujednání mezi obcí a firmou Horák, která pro obec zajištovala výsadbu lesa. Dle smluvního ujednání má firma za povinnost uschlé stromy a keře dosazovat, k tomuto však nedochází a zástupce firmy se vyhýbá plnění závazku.

 

5. Ukončení jednání

 

Pan starosta ukončil jednání a poděkoval přítomným zastupitelům za účast.

 

Zapsal: Ing. Naděžda Klvaňová

Ověřili: Ludmila Bartíková, Milan Foukal:

 

 

 ZÁPISY 2017

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

ze dne 4.10.2017

 

Čas konání: 19.00 hod. - 20.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Ludmila Bartíková, Milan Foukal, Ing. Naděžda Klvaňová,  Robert Macek, Bc. Ladislav Pospíšil

Nepřítomen: Milan Svobodník,

Hosté: p. Marek Šrom, pí Jana Šromová

 

 1. Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

  III.       Seznámení s návrhem programu:  

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

 

Program:

 1. Zápis z minulé schůze
 2. Volba zapisovatele
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Projednání auditu
 5. Rozpočet na rok 2018
 6. Informace o výběrovém řízení na rybník
 7. Zapůjčení sálu
 8. Různé
 9. Uspořádání „Posezení s cimbálovkou a degustací vín“
 10. Návrhy na cyklostezku
 11. Informace
 12. Prodej avie

 

 

 1. Zápis z minulé schůze
 2. Marek Šrom přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky, zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Marek Šrom. Pan Marek Šrom, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 (Pro 7)

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Josef Buchta a pí Ludmila Bartíková. Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro 7)

 

 1. Projednání auditu

Marek Šrom přečetl zprávu z auditu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 1. Rozpočet na rok 2018

Zastupitelé předložili návrhy na doplnění rozpočtu. Bylo diskutováno o těchto částech rozpočtu: 

- projekty na infrastrukturu   100 tis.

- rybník                               2 000 tis.

- čistička u koupaliště             200 tis.

- výsadba příhonu a jiných alejí včetně oplocení    100 tis.

- kanalizace – zastupitele odložili na příští schůzi

- zastřešení zastávky a předělání dlažby

- Kulturní dům – výměna parket, oprava části stropu

- opravy pozemních komunikací   300 tis

- dětské hřiště – výměna štěrku za pryž

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 1. Informace o výběrovém řízení na rybník

Na místě plánovaného rybníka dojde k vysekání porostu (vysoký až 1,2m) – poté dojde k zahájení stavby. Stavební dozor bude provádět Ing. Kuda za domluvenou cenu 20 tis. Kč.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Zapůjčení sálu

Zastupitelé schválili zapůjčení sálů pro Jezdecký klub Radkova Lhota na Hubertovu jízdu. (Pro 7)

 

 1. Různé                                              
 2. a) Uspořádání „Posezení s cimbálovkou a degustací vín“ - paní Ing. Klvaňová zjistila podmínky pro pořádání tohoto posezení pod záštitou obce. Jednalo by se o prodej piva a vína, níkoliv tvrdého alkoholu. Obec by si musela zajistit povolení – obstarání živností. Datum akce je 4.11. 2017 od 16:00 do 22:00. Pan starosta navrhl domluvit cimbálovku na vystoupení pro DS Radkova Lhota na cca na jednu hodinu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 3. b) Návrhy na cyklostezku (společně s obcí Radkovy) – ve směru na Dřevohostice. Jsou 2 možnosti vedení trasy cyklostezky – vedle hlavní cesty nebo vedle Moštěnky. Projekt je složitý. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 4. c) Pan starosta donese na příští schůzi návrhy pro výstavbu stavebních parcel a jejich finanční ohodnocení. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 5. d) Pan starosta domluví prodej avie – v případě nenalezení kupce si ji nechá uskladněnou na svém pozemku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

 

 

Zapsal: Marek Šrom:

Ověřili: Josef Buchta:                                                                            Ludmila Bartíková:

 

Starosta obce: ……………………..

 

V Radkově Lhotě dne 6.10.2017 

 

Zápis z mimořádného jednání zastupitelstva obce Radkova Lhota

ze dne 19.9.2017

 

Čas konání: 19:00 hod. - 20.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Milan Foukal, Ing. Naděžda Klvaňová, Ludmila Bartíková, Josef Buchta, Robert Macek, Bc. Ladislav Pospíšil

Omluveni:

Nepřítomen: Milan Svobodník

Veřejnost: Jaroslav Svobodník

 1. Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řadně svoláno z hlediska potřeby řešení zálěžitosti s výběrovým řízením na dodavatele díla Radkova Lhota-lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník.

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 III. Seznámení s návrhem programu:  

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu. 

 PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

-

 Upravený program jednání:

1) Volba zapisovatele

2) Volba ověřovatele

3) Seznámení se závěry zasedání hodnotící komise na realizaci díla „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“.

4) Výběr dodavatele na realizaci díla „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“.

5) Projednání uspořádání  „Posezení s cimbálovkou a degustací vín“ z podmětu pana Svobodníka

6) Ukončení jednání

 

 

Záznam průběhu jednání:

1.Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen Bc. Ladislav Pospíšil, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje jako zapisovatele Bc. Ladislava Pospíšila

 

2.Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Milan Foukal a Ludmila Bartíková. Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje jako ověřovatele Ludmilu Bartíkovou a Milana Foukala 

 

 1. Seznámení se závěry zasedání hodnotící komise na realizaci díla „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“.

Pan starosta seznáníl přítomné se závěry zasedání hodnotící komise na realizaci díla „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“, které proběhlo 11.9.2017. Na základě doložených dokladů byla firma EKO Agrostav a.s. IČO 476 72 200 hodnotící komisí vrácena zpět do výběrového řízení.

 Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce vzato závěry hodnotící komise na vědomí

 

4) Výběr dodavatele na realizaci díla „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“.

Hodnotící komise pro výběr dodavatele na realizaci díla „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“ předložila  zastupitelům protokol o hodnocení a posouzení nabídek s následným doporučením členů hodnotící komise:

Hodnotící komise navrhuje zadavateli:

Vzhledem k tomu, že firma LANDBAU s.r.o., IČO 258 99 481, dopisem ze dne 15.9.2017 odstoupila z kapacitních důvodů z výběrového řízení, navrhla hodnotící komise:

 • Uzavření smlouvy s firmou EKO Agrostav a.s. IČO 476 72 200 , splňující kvalifikaci i veškeré další podmínky stanovené zadavatelem pro tuto VZ.

Hlasování:

PRO:5

PROTI: 2 (N.Klvanova, L.Pospíšil)

ZDRŽEL SE: 0

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce pro projednání:

- schvaluje jako vítězného dodavatele pro akci „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“ firmu EKO Agrostav a.s. IČO 476 72 200. 

- pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo, které bude předcházet předložení pojištění odpovědnosti ze strany vítězné firmy   EKO Agrostav a.s. IČO 476 72 200. 

 

5) Projednání uspořádání „Posezení s cimbálovkou a degustací vín“ z podmětu pana     Svobodníka

Pan Svobodník přednesl návrh na uspořádání kulturní akce-Posezení u cimbálovky s degustací vín. Akce proběhne v prostorách kulturního domu v Radkově Lhotě dne 4.11.2017 v čase 16,00-22,00. Hrát budou dvě cimbálové muziky a k dispozici bude občerstvení a degustace moravských vín. Finanční náklady na hudbu činí 8000,- Kč. Tyto by byly  hrazeny ze vstupného a na případném doplatku by se finančně podílela obec. Organizačním zajištěním akce byl pověřen pan Svobodník.

Hlasování:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schválilo uspořádání akce Posezení u cibmálovky s degustací vín, které proběhne 4.11.2017. Zároveň schválito doplacení případného rozdílu mezi vybraným vstupným a náklady spojené s finanční odměnou pro dvě cimbálové muziky, maximálně však do výše 8000,- Kč.

 

 

6) Ukončení jednání

Pan starosta ukončil jednání a poděkoval přítomným zastupitelům za účast.

 

Zapsal: Bc. Ladislav Pospíšil.………………………….

 

Ověřili: Milan Foukal, Ludmila Bartíková……………….

 

Starosta obce:……………….

 V Radkově Lhotě dne 20.9.2017

 

 

 

Zápis z jednání zastupitelstva obce Radkova Lhota

ze dne 6.9.2017

 

Čas konání: 19:00 hod. - 20.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Milan Foukal, Ing. Naděžda Klvaňová, Ludmila Bartíková, Josef Buchta, Robert Macek, Bc. Ladislav Pospíšil

Omluveni:

Nepřítomen: Milan Svobodník

Veřejnost: Petr Hradil

 

Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno – pozvánka s programem byla zveřejněna na webových stránkách obce a úřední desce. Přivítal na jednání Ladislava Pospíšila a uctil památku zesnulého Milana Kolíbala.

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

  III.       Seznámení s návrhem programu:  

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.  Bylo požádáno doplnění programu.

 

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Upravený program jednání:

1) Zápis z minulé schůze

2) Volba zapisovatele

3) Volba ověřovatele

4) Složení slibu poslance

5) Volba člena kontrolní komise

6) Zhodnocení sjezdu rodáků

7) Výběr dodavatele na realizaci díla „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“.

8) Účetní uzávěrka

9) Uzavření smlouvy s MAS Partnerství Moštěnka o.p.s

9) Různé

 

Záznam průběhu jednání:

 1. Zápis minulé schůze

Marek Šrom přečetl na žádost starosty přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 2.8.2017.

 

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byla navržena Ing. Naděžda Klvaňová, byla jednohlasně schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Hlasování:

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje jako zapisovatele Ing. Naděždu Klvaňovou

 

 

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Milan Foukal a Ludmila Bartíková. Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

Hlasování:

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje jako ověřovatele Ludmilu Bartíkovou a Milana Foukala

 

4) Složení slibu poslance

Z důvodu úmrtí zastupitele Milana Kolíbala byl pro výkon činnosti zastupitele obce osloven dle pořadí výsledku voleb do obecního zastupitelstva v roce 2014 Bc. Ladislav Pospíšil, který na jednání složil slib zastupitele. Od tohoto okamžiku se stal zastupitelem a účastnil se hlasování v dalších bodech jednání.

 

5) Volba člena kontrolní komise

Z důvodu úmrtí zastupitele Milana Kolíbala byl jako nový člen kontrolní komise moninován
Bc. Ladislav Pospíšil.

Hlasování:

PRO: 6  

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 1 (Bc. Ladislav Pospíšil)

 

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání  schvaluje jako člena kontrolní komise zastupitele Bc. Ladislava Pospíšila

 

6) Otázky okolo sjezdu rodáků

Zastupitelé v rámci diskuze zhodnotili velký přínos této akce, z řad zúčastněných jsou známy pozitivní ohlasy. Pan starosta poděkoval všem, kteří se na přípravě a realizaci akce podíleli.  

 

7) Výběr dodavatele na realizaci díla „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“.

Na základě proběhlého jednání hodnotící komise pro výběr dodavatele na realizaci díla „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“ byl zastupitelům předložen protokol o hodnocení a posouzení nabídek s následným doporučením členů hodnotící komise:

Hodnotící komise navrhuje zadavateli:

 • uzavření smlouvy s účastníkem č.6, kterým je firma LANDBAU s.r.o., IČO 258 99 481, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, splňující kvalifikaci i veškeré další podmínky stanovené zadavatelem pro tuto VZ.
 • vyloučení firmy EVoSP s.r.o., IČO 479 74 249 pro nesplnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
 • vyloučení firmy EKO Agrostav a.s. IČO 476 72 200 pro nesplnění podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.

Hlasování:

PRO:7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce pro projednání:

- schvaluje jako vítězného dodavatele pro akci „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“ firmu LANDBAU s.r.o., IČO 258 99 481, vylučuje firmu EVoSP s.r.o., IČO 479 74 249 a firmu EKO Agrostav a.s. IČO 476 72 200. 

- pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy o dílo, které bude předcházet předložení pojištění odpovědnosti ze strany vítězné firmy   LANDBAU s.r.o., IČO 258 99 481

 

 

8) Účetní uzávěrka

Marek Šrom – účetní obce přednesl přítomným zastupitelům informace z účetní závěrka za měsíc srpen 2017.

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce vzalo stav účetní závěrky na vědomí

 

9) Uzavření smlouvy s MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s

Na základě potřeby vypořádání veškerých podkladů směrem k poskytovateli dotace (MZe) z realizovaného výběrového řízení na akci „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“ projednali zastupitelé návrh na uzavření smlouvy o dílo s MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s, IČO 27017010 za 5 000 Kč. Činnosti budou vykonány do 25. 9 2017.

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

Přijaté usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s, IČO 27017010, smlouva je ve výší 5 000 Kč.      

 

10) Různé

 

V bodě různém se řešily tyto záležitosti, bez přijatého usnesení:

 

 1. Požadavek na pana starostu na likvidaci nepojízdného vozidla (staré hasičské avie)
 2. Upozornění pana místostarosty na rozsah prodaného pozemku Elišky Kolíbalové
 3. Upozornění na nutnost zahájení průzkumu trhu na stavební dozor na akci „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“
 4. Návrh o pana M. Foukala na příspěvek pro mažoretky, které vystoupily na akci „sjezd rodáků“   
 5. Složitá problematika povolení na kácení stromů a dřevin na území obce
 6. Řešení stavu projektu na vybudování kanalizace a ČOV – nyní připravuje stanovisko Olomoucký kraj
 7. Řešení projektů na vybudování inženýrských sítí – doporučení projednat na dalším jednání zastupitelstva
 8. Doposud nevyřešený chybějící sloup veřejného osvětlení u rodinného domu Mihaliových - zajistí pan starosta 
 9. Nefunkční veřejné osvětlení u tréninkové dráhy hasičů - zajistí pan starosta
 10. Požadavek občanu na kontejner pro velký domovní odpad - prověří L. Bartíková  
 11. Možné náměty na využití pořízené fotopasti – možné projednat na dalším jednání zastupitelstva
 12. Obdržené fotografie ze srazu rodáků budou umístěny na stránky obce - zajistí Milan Foukal  
 13. Firma p. Horáka – neplnění závazku ze smlouvy – dosadba lesa

  

 

 

Ukončení jednání

Pan starosta ukončil jednání a poděkoval přítomným zastupitelům za účast.

 

Zapsal: Ing. Naděžda Klvaňová………………………….

Ověřili: Milan Foukal, Ludmila Bartíková……………….

Starosta obce:……………….

 V Radkově Lhotě dne 7.9.2017

Zápis z jednání zastupitelstva obce Radkova Lhota

ze dne 2.8.2017

 

Čas konání: 19:00 hod. - 21.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Milan Kolíbal, Milan Foukal, Ing. Naděžda Klvaňová, Ludmila Bartíková

Omluveni: Josef Buchta, Robert Macek

Nepřítomen: Milan Svobodník

Veřejnost: Petr Hradil

 

Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno – pozvánka s programem byla zveřejněna na webových stránkách obce a úřední desce.

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

  III.       Seznámení s návrhem programu:  

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.  Nebylo požadováno doplnění programu.

 

Program:

1) Zápis minulé schůze

2) Volba zapisovatele

3) Volba ověřovatele zápisu

4) Dopravní obslužnost

5) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu

6) Otázky okolo sjezdu rodáků

7) Různé

 

 

Záznam průběhu jednání:

 1. Zápis minulé schůze

Ing. Naděžda Klvaňová přečetla na žádost starosty přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.7 a 24.7.2017.

 

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byla navržena Ing. Naděžda Klvaňová, byla jednohlasně schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Milan Kolíbal a Ludmila Bartíková. Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

4) Dopravní obslužnost

Zastupitelé obce projednali předložený Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje na období 1.1.2018 – 31.12.2019. Dodatek stanovuje částku na výši 70 Kč na 1 obyvatele.   

 

Usnesení: Zastupitelstvo obce Radkova Lhota schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje, kterým se stanovuje částka na
1 obyvatele na výši 70 Kč.      

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

5) Vyhodnocení uplatňování Územního plánu

Na základě podané žádosti o nové určení umístění stavebních pozemků a zrušení vybraných dosavadních stavebních míst zastupitelstvo obce projednalo:

 

 1. a) jako příslušné podle ust. 6 ods. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Radkova Lhota za období 04/2012-04/2016
 2. b) důvodovou zprávu k usnesení, včetně přílohy Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Radkova Lhota za období 04/2012-04/2016

 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:

důvodovou zprávu k usnesení, včetně přílohy Vyhodnocení připomínkového řízení k návrhu  Zprávy o uplatňování Územního plánu Radkova Lhota za období 04/2012-04/2016

 

Zastupitelstvo obce schválilo:

Jako příslušné podle ust. § 6 ods. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, v souladu s ust. § 55ods. 2 stavebního zákona ve znění pozdějších právních předpisů, tj. podle ust. § 47 ods. 5 tohoto zákona, za použití ust.  § 35 ods. 2 a ust. § 84 ods. 2 písm. x) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Radkova Lhota za období 04/2012-04/2016 v celém rozsahu předloženého návrhu. 

 

Rozšíření předmětu Změny č.1 Územního plánu Radkova Lhota o:

 • Prověření a případnou aktualizaci podmínek využití ploch s rozdílným způsobem využití
 • Prověření trvání požadavku na vymezení územních rezerv
 • Provedení revize textové a grafické části z hlediska formální správnosti
 • Doplnění výkladu použitých pojmů, které nejsou definovány v platných právních předpisech nebo normách

PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

 

6) Otázky okolo sjezdu rodáků

V dalším bodě jednání zastupitelé společně s předsedou organizační skupiny p. Petrem Hradilem diskutovali nad přípravou „Srazu rodáků“, který se uskuteční dne 12.8.2017. Srazu rodáků se zúčastní dle posledních známých informací cca 150 osob. Program bude zveřejněn na webových stránkách obce a na facebooku. Dále budou do okolí rozvezeny plakáty. V rámci programu bude vysvěcen hasičský prapor. Pan starosta provede dopracování kroniky obce. V rámci diskuze byla upřesněn odpolední program sjezdu rodáků následovně: 

 • Ve 14:00 hod námětové cvičení
 • V 15:00 hod mažoretky
 • V 15:30 hod hry pro děti
 • V 17:00 hod jízdy na koních pro děti i dospělé na kolbišti

 

V Souvislosti s výmalbou a úklidem kulturního domu – hlavního sálu a přilehlých prostor dojde ještě k výmalbě přísálí, schodiště, výčepu a chodby, budou umístěny garnýže a pověšeny záclony a vyprán koberec. Vyřazené stoly a židle budou odklizeny.

Kaplička obce, ve které bude probíhat mše svatá bude zamalována na bílo, opraven práh a natřeny dveře.  Kaplička bude vyzdobena květinami.

Byl domluven termín dalšího setkání organizační skupiny na 9.8.2017 v 19:00 hod v kanceláři obecního úřadu.

 

7) Různé

7 a) Ing. Naděžda Klvaňová informovala přítomné zastupitele o možném nesouladu projektové dokumentace na akci „Radkova Lhota – lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník“. Plánované umístění rybníka je zakreslené do výkresu C-02, který nerespektuje skutečný stav toku. 
O vysvětlení požádá zpracovatele projektové dokumentace Ing. Aleše Zobaníka.

7 b) Pan starosta oznámil přítomným zastupitelům, že dne 31.8.2017 bude proveden plánovaný audit – přezkum hospodaření obce.

7 c) Paní Ludmila Bartíková oznámila požadavek obyvatel obce na zajištění kontejneru pro sběr velkého domovního odpadu.

 

Ukončení jednání

Pan starosta ukončil jednání a poděkoval přítomným zastupitelům za účast.

 

Zapsal: Ing. Naděžda Klvaňová…………………………..

Ověřili: Milan Kolíbal, Ludmila Bartíková……………….

Starosta obce:……………………….

 V Radkově Lhotě dne 6.8.2017

 

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

ze dne 24.7.2017

Čas konání: 13:00 hod. - 14.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Robert Macek, Milan Kolíbal, Milan Foukal, Ing. Naděžda Klvaňová

Omluveni: Josef Buchta, Ludmila Bartíková, Milan Svobodník,

Hosté: x

 

Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení záležitosti s výběrovým řízením na dodavatele díla Radkova Lhota- lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník.

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

  III.       Seznámení s návrhem programu:  

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.  Nebylo požadováno doplnění programu.

 

 

Program:

 1. Volba zapisovatele
 2. Volba ověřovatele zápisu
 3. Výběr dodavatele díla na realizaci projektu: Radkova Lhota - lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník
 4. Ukončení jednání

  

Záznam průběhu jednání:

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byla navržena Ing. Naděžda Klvaňová, byla jednohlasně schválena všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 (Pro 5)

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Milan Foukal a p. Robert Macek. Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro 5)

 

 1. Výběr dodavatele díla na realizaci projektu: Radkova Lhota - lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník

 Zastupitelé na tomto mimořádném zasedání projednali průběh výběrového řízení na dodavatele díla  Radkova Lhota - lokalita „Meslo“ revitalizace Stříbrník, které proběhlo dne 24.7.2017 ve 12:00 hod.. Výběrové řízení bylo zrušeno, důvodem je dodání malého počtu nabídek k hodnocení a tím nesplnění podmínek poskytovatelem dotace, kterým je MZ. Dalším důvodem je nesplnění postupů výběru dodavatele dle směrnice obce.

 Přijatá usnesení:

1) Zastupitelstvo obce ruší výběrové řízení z důvodu dodání malého počtu nabídek k hodnocení a tím nesplnění podmínek poskytovatelem dotace a důvodu porušení postupů pro výběr dodavatele stanoveném v platném obecním předpisu.

2) Zastupitelstvo obce zahajuje nové výběrové řízení, schvaluje text výzvy k podání nabídek, která bude zveřejněna na úřední desce na webových stránkách obce v dostatečném předstihu.

3) Zastupitelstvo obce schvaluje oslovení těchto dodavatelů Sisko Přerov, Ekoagrostav Přerov, ARES Lipník, Všeobecná stavební Přerov, Strabag Přerov, PSS Přerov a EVOS Olomouc.  

  

 1. Ukončení jednání

Pan starosta ukončil jednání a poděkoval přítomným zastupitelům za účast.

 Zapsal: Ing. Naděžda Klvaňová

Ověřili:  Robert Macek, Milan Foukal:

  

Starosta obce: ……………………..

 

V Radkově Lhotě dne 24.7.2017

 

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

ze dne 12.7.2017

 

Čas konání: 19.00 hod. - 21.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Ludmila Bartíková, Milan Kolíbal, Milan Foukal, Ing. Naděžda Klvaňová

Nepřítomen: Milan Svobodník,  Robert Macek

Hosté: p. Marek Šrom, p. Petr Hradil, p. Josef Buchta, pí Eliška Kolíbalová, p. Jaroslav Svobodník

 

 1. Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

 1.   Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

  III.       Seznámení s návrhem programu:  

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

 

Program:

 1. Zápis z minulé schůze
 2. Volba zapisovatele
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Dar na dechovky
 5. Informace o výběrovém řízení na rybník
 6. Otázky okolo sjezdu rodáků
 7. Různé
 8. Dar na střeleckou soutěž
 9. Domeček na Telecom
 10. Sloup u Mihályiových
 11. Zaplacení penále
 12. Vyčistění příkopy
 13. Dodatek k prodeji pozemků
 14. Útěk koní z areálu závodiště
 15. Prodej hasičské avie
 16. Termín další brigády

 

 1. Zápis z minulé schůze
 2. Marek Šrom přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky, zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Marek Šrom. Pan Marek Šrom, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 (Pro 6)

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Milan Foukal a p. Milan Kolíbal. Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro 6)

 

 1. Dar na dechovky

Na obec došla žádost o dar na dechovky. Schváleno 3 000 Kč darem. (Pro 6)

 1. Informace o výběrovém řízení na rybník

Obec poslala nabídky k výběrovému řízení sedmi firmám. Jsou to tyto firmy – Sisko Přerov, Ekoagrostav Přerov, ARES Lipník, Všeobecná stavební Přerov, Strabag Přerov, PSS Přerov a EVOS Olomouc. Termín dokončení je plánován do konce dubna 2018 a předpokládaná hodnota schválené akce je ve výši 3 126 000 Kč s krytím 90 %. Dne 24.7.2017 ve 12:00 se v kanceláři obecního úřadu sejde výběrová komise. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 1. Otázky okolo sjezdu rodáků

Vymalování opraveného stropu v KD zajistí pan starosta (na prohlídku je domluvena dvojice natěračů). Strop v KD je opraven v ceně do 45 000 Kč.

Pamětní list a jeho navrhnutí zajistil pan Kolíbal a také zajistí jejich dodávku v počtu 200 kusů.

Byla schválena oprava kapličky.

Hasiči obstarají nátěr laviček a ohrazení koupaliště.

V době konání srazu bude Jezdecký klub pořádat jízdy zručnosti v areálu závodiště.

Petr Hradil navrhl vydláždit prostor pod lavičkami na hřišti. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 1. Různé                                               
 2. a) Na obec došla žádost o dar na střeleckou soutěž konanou v Domaželicích v hodnotě 1500 Kč. Po diskuzi zastupitelstvo schválilo. (Pro 4, zdrželi 2)
 3. b) Pan starosta se zabývá přemístěním domečku na Telecom u Valentů. Náklady uhradí pan Valenta v ceně asi 10 000 Kč. Obec přispěje 50%. Situace je složitá. Zastupitelstvo schválilo. (Pro 6)
 4. c) Byla projednávána výměna světel za LED světla. Jeden sloup u Mihályiových a další 2 u cesty ke kravínu. Je zde také možnost využití dotace. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 5. d) Zaplacení penále srážkou z odměny zastupitele. Milan Svobodník musí sám požádat o sražení  penále ze mzdy. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 6. e) Vyčištění příkopy - pan starosta jedná s předsedou ZD Dřevohostice, kdy dojde k vyčištění příkopy. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 7. f) zastupitelstvo obce Radkova Lhota schvaluje prodej nově vzniklých pozemků  dle Geometrického plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranic pozemků č. 130-157/2016, vyhotoveným společností Geodetické práce – Pavel Roubalík, a to

- pozemku parc. č. 451/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 1.446 m2,                                                          

- pozemku parc. č. 447/5, orná půda, o výměře 685 m2,

za kupní cenu 14 Kč za metr čtvereční plochy

kupující Elišce Kolíbalové, nar. 28.9.1990, bytem Radkova Lhota 30

Navazuje na schválení z jednání zastupitelstva ze dne 10.5.2017.

Zastupitelstvo pověřuje k uzavření příslušné kupní smlouvy starostu obce. (Pro 5, Proti 1 -
p. Tománek)

 1. g) Paní Bartíková upozornila Milana Foukala na útěk koní z areálu závodiště. Pan Foukal má dle zastupitelstva používat cestu kolem kravína z důvodu bezpečnosti. Pan Foukal vysvětloval útěk koní úmyslným vysazením dřevěných tyčí uzavírající ohrazení neznámou osobou, protože dle jeho názoru, toto vysazení nemohl způsobit sám kůň. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 2. h) Prodej hasičské avie – stále je v řešení a není dojednán. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 3. i) Paní Bartíková navrhla domluvit termín další brigády. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

   

Zapsal: Marek Šrom:

Ověřili: Milan Foukal:                                                                             Milan Kolíbal:

 

Starosta obce: ……………………..

V Radkově Lhotě dne 17.7.2017 

V Radkově Lhotě dne 17.7.2017  .

Zápis ze dne 7.6.2017

 

Čas konání: 19.00 hod. - 22.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Ludmila Bartíková, Robert Macek, Milan Kolíbal, Milan Foukal, Ing. Naděžda Klvaňová

Nepřítomen: Milan Svobodník,

Hosté: p. Marek Šrom, p. Petr Hradil, pí Jana Šromová, pí Eliška Kolíbalová, pí Mihályiová, p. Ing. Aleš Zobaník

 1. Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

  III.       Seznámení s návrhem programu:  

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

 

Program:

 1. Zápis z minulé schůze
 2. Volba zapisovatele
 3. Volba ověřovatele zápisu
 4. Sjezd Lhot a Lehot
 5. Oprava stropu v KD
 6. Obecní vyhláška o volném pohybu psů
 7. Různé
 8. Otázka řešení kanalizace obce
 9. Setkání mikroregionu Moštěnka
 10. Sraz rodáků
 11. Nákup stolů
 12. Fotky obce
 13. Dosadba stromů
 14. Okrasné keře
 15. Vybudování osvětlení
 16. Vyčistění příkopy
 17. Zaplacení penále
 18. Kontejnery
 19. Hasičská avie
 20. Připomínka paní Hegerové
 21. Návrh na přistavení kontejneru na velký domovní odpad
 22. Vyřešení stížnosti zastupitetele Milana Foukala
 23. Činnost kontrolního výboru
 24. Zápis z minulé schůze
 25. Marek Šrom přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky, zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Marek Šrom. Pan Marek Šrom, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 (Pro 7)

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí Ing. Naděžda Klvaňová a p. Milan Foukal. Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro 7)

 

 1. Sjezd Lhot a Lehot

Starosta informoval přítomné o sjezdu Lhot a Lehot konaného ve dnech 7. – 9.7. 2017 ve Lhotce pod Ondřejníkem. K dispozici je 14 volných míst pro občany. Přihlásit se je možné u starosty Oldřicha Tománka. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 1. Oprava stropu v KD

 Pan Tománek domluvil na prohlídku stropu technika, který provedl a zhodnotil jeho stav. Výsledkem je skutečnost, že jsou špatné dva trámy, z nichž je jeden ve velmi špatném stavu a je třeba jej úplně vyměnit. Technik vyčíslil připadnou částku za opravu (rekonstrukci) na částku
73 944 Kč. Zastupitelé se v rámci následné diskuze domluvili na následujícím postupu - pan starosta provede  průzkum trhu a zajistí tak více cenových nabídek – min 3. Oslovené firmy budou vycházet ze stejného zadání tak, aby jejich nabídky byly porovnatelné. Dále bylo řečeno, že tato oprava (rekonstrukce) nesmí případně ohrozit termín srazu rodáků, tedy musí být uskutečněna do 15.7.2017. Zastupitelstvo bude s vybraným dodavatelem a se sjednanými podmínkami seznámeni na příští schůzi. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu do 100 000 Kč, dle schválené směrnice obce. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 1. Obecně závazná vyhláška o volném pohybu psů

Ing. Klvaňová informovala přítomné o zpracované Obecně závazné vyhlášce o volném pohybu psů, jejíž znění bylo projednáno s Odborem kontroly a dozoru veřejné správy MV ČR Olomouc. Touto vyhláškou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Radkova Lhota.

V rámci diskuze byl starosta obce požádán o upozornění rodiny pana Valenty na lepší zabezpečení prostoru jejich psa, neboť existuje reálné riziko útěku a napadení člověka. Objektivním důvodem je chatrné oplocení a agresivní chování.

Zastupitelstvo obce Radkova Lhota usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Radkova Lhota.

Tato obecně závazná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce (fyzické i elektronické) a po jejím sejmutí odeslána datovou schránkou na MV ČR. Případný přestupek bude řešen magistrátem Města Přerova, dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy.

 Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 (Pro 7)

 1. Různé
 2. a) Schůze zastupitelstva se účastnil Ing. Aleš Zobaník, který seznámil zastupitele s možnostmi řešení kanalizace. Jsou čtyři možnosti řešení a to: jednocestná kanalizace, dvoucestná, odloučená nebo napojená na vedlejší vesnici. Každá typ má své výhody i nevýhody. Nejdůležitější aspekt bude ovšem cena kanalizace. Obec tlačí také termín, do kdy se musejí zadávat změny v systému PRVKOK. Z tohoto systému se potom vychází při plánování kanalizace a další změnu nebude možné udělat 2 roky. Pan Zobaník zpracuje ekonomické rozbory projektů. V souvislosti s uplatňováním územního plánu byla řešena hlavně otázka PRVKOKU v návaznosti na řešení ekonomické výhodnosti stavby čističky odpadních vod včetně kanalizačních přípojek. V dané době nebylo využito stavebních parcel pro stavby rodinných domků a toho času je uplatňován návrh na změny některých parcel. Zastupitelstvo po výkladu a debatě potvrdilo a schválilo záměr uplatňování územního plánu včetně návaznosti na řešení odpadních vod. (Pro 7)
 3. b) Pan starosta informoval přítomné o obdržené pozvánce na setkání mikroregionu Moštěnka a soutěže družstev konaného dne 24.6.2017 v Horní Moštěnici. Stejný den se konají rybářské závody a také hasiči jsou na soutěžích. Soutěžní družstvo tak asi nebude sestaveno. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 4. c) Zastupitelé projednali další vývoj přípravy srazu rodáků. Z důvodu časové tísně se nebude vydávat kniha o obci a místo toho se bude vytvářet knížka o srazu rodáků, která se potom rozdá zúčastněným rodákům. Myslivecký spolek dodá na sraz jídlo v hodnotě 150 Kč za porci. Také se zakoupí dárkové předměty, jejichž cena bude dodatečně upřesněna. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. d) Po provedeném průzkumu trhu na vnitřní vybavení (stoly a židle) prostoru sálu kulturního domu byly zastupiteli projednány nabídky těchto firem: Trend (Rychlov), nábytek Interarch (Poděbrady) a Kasl (Bystřice pod Hostýnem). Také  pan Foukal navrhl několik možností, které našel na internetu se zajímavou cenou sestavy. Jedna z nich byla od firmy Intena nábytek(http://www.intena.cz/ia-export/9894-drevena-jidelni-sestava-z-masivu-ia8849-118x75-masiv-borovice.html). Zastupitelstvo po diskuzi vybralo a schválilo firmu Trend, se sídlem v Rychlově, IČO: 28495578 která dodá požadovaný nábytek – stoly a židle za částku 151 380 Kč. Zastupitelstvo schvaluje nákup. (Pro 7)
 2. e) Pan starosta informoval zastupitele o objednání fota obce ve větším formátu (cca 140 na 120 cm). Podobné foto ve zmenšené podobě bude použito na pohlednice na sraz rodáků v počtu asi 500 kusů. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 3. f) Pan starosta informoval přítomné, že k problematice dosadby lesa domluvil schůzku s dodavatelem - panem Horákem, který se ovšem nemohl dostavit z rodinných důvodů. Po telefonické domluvě došlo k navrhnutí termínu schůzky na podzim 2017. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 4. g) Paní Bartíková informovala přítomné, že proběhla dosadba keřů u kapličky naproti Hegrovému a před Zezulkovým, dále u lavečky u Svobodníkové zídky a u koupaliště. Tato akce se uskutečnila za přispění a účasti paní Bartíkové, Ing. Lapáčkové, paní Kolíbalové Hany a Kolíbalové Elišky a Martina Buchty. Paní Bartíková dále navrhla uskutečnění navazující brigády, pro dokončení úklidu a zlepšení prostředí obce. Datum brigády byl určen na 1.7.2017(čas zahájení bude dodatečně uveden na vývěsní tabuli) a na brigádě dojde k další domluvě. Obec vyvěsí na úřední desce termín brigády a zajistí také občerstvení. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 5. h) Na obecní schůzi se dostavila paní Mihályiová se žádostí o vybudování elektrického osvětlení u jejich domu. Bylo domluveno, že pan starosta prověří možnosti řešení této situace přímo v elektrárně u p. Romana Vašiny. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 6. i) ZD Dřevohostice stále nevyčistilo stávající příkopy u ZD Radkova Lhota. Při bouřce kanály nestíhaly pobrat vodu a voda tekla přes silnici dolů k potoku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 7. j) Paní Bartíková navrhla dořešit splacenou půjčku Milana Svobodníka a to dopočítáním penále. Paní Klvaňová upozornila na nutnost doplatit panu Svobodníkovi peníze, které mu náleží jako odměna zastupitele. Plat bude doplacen. Podle smlouvy bude doplacen poplatek z půjčky pana Svobodníka. Vše potřebné zajistí pan starosta. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 8. k) Přistavení kontejnerů – v době přistavení kontejnerů budou s tímto občané seznámeni vyvěšením na úřední desce. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 9. l) Hasičská avie – opětovně byla řešeno problematika staré hasičské avie. Její prodej, nebo zešrotování zajistí pan starosta. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 10. m) Paní Bartíková informovala přítomné, že se na ni obrátila občanka obce p. Hegerová se žádostí o vrácení trubky, která vyznačovala její pozemek vedle rodinného domu Zezulkových (trubka byla přeseknuta, nebo vyhozena). Tuto záležitost zajistí pan starosta. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 11. n) Zastupitelé dále projednávali návrh na přistavení kontejneru na velký domovní odpad a vyhlášení, že kontejner na bioodpad je přistaven u kravína. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 12. o) Zastupitelé opětovně projednali stížnost zastupitetele Milana Foukala, která byla ústně podána na minulém jednání zastupitelstva. Pan Foukal uvedl, že přístupy k webovým stránkám předal pravděpodobně jen panu starostovi. Webové stránky bude administrovat nadále se snahou komplexnosti a přehlednosti vkládaných materiálu a aktualizace informací stávajících. Zastupitelé mu budou v tomto nápomocni (předávání podnětů a informací). Zastupitelstvo vzalo na vědomí.
 13. p) Ing Klvaňová informovala přítomné, že v rámci činnosti kontrolního výboru provede kontrolu plnění přijatých usnesení. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

Zapsal: Marek Šrom:

Ověřili: Ing. Naděžda Klvaňová:                                                      Milan Foukal:

 

Starosta obce: ……………………..

 

V Radkově Lhotě dne 15.6.2017

 

Datum konání: 10.5.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

Čas konání: 19.00 hod. - 21.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Ludmila Bartíková, Robert Macek, Milan Kolíbal, Milan Foukal

Nepřítomen: Milan Svobodník, Ing. Naděžda Klvaňová

Hosté: p. Marek Šrom, p. Petr Hradil, pí Jana Šromová, pí Eliška Kolíbalová, p. Jaroslav Svobodník

 

Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

II. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

III. Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

Program:

Zápis z minulé schůze

Volba zapisovatele

Volba ověřovatele zápisu

Prodej pozemků - cena

Prodej dřeva z topolů

Informace o revitalizaci přírody - rybník

Výběrová komise

Různé

a) Připomínka

b) Linka bezpečí

c) Investice finančních prostředků v KB

d) Výsadba okrasných květin

e) Doplacení penále

f) Zábrana u chodníku

g) Příspěvek na hasiče

h) Příspěvek na rybáře

i) Příspěvek pro jezdecký klub

j) Sraz rodáků

k) Prodej avie

l) Pokácení stroma u potoka

m) Finanční zpráva o hospodaření

n) Vyhláška na psi

o) Úklid obce

p) Zabezpečení domu Jančíkových

q) Nákup stolů a židlí

r) Pozemek u pana Vyšína

s) Postřik na trávu

 

1. Zápis z minulé schůze

p. Marek Šrom přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky, zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

2. Volba zapisovatele

 

Jako zapisovatel byl navržen p. Marek Šrom

Pan Marek Šrom, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

(Pro 6)

3. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Josef Buchta a p. Milan Foukal.

Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

 

(Pro 6)

 

4. Prodej pozemků - cena

Starosta informoval přítomné, že průměrná úřední cena v obci je 13,47 Kč. Touto dobou byly prodány pozemky na „ Kočičáku“ za 16 Kč za metr a pozemky na „ Domovinách“, kde je nejnižší bonita půdy taktéž za 16 Kč. Paní Bartíková, pan Macek a pan Buchta navrhují úřední(odhadní cenu). Pan starosta navrhuje cenu dohodou, ale na návrh pana Foukala za cenu 14 Kč bylo hlasováno 5 pro a 1 proti. Pokud by došlo k využití pozemku ke stavebním účelům, bude do katastru zapsáno „ věcné břemeno“ s tím, že pozemek je nutno „ doplatit“ jako stavební parcelu, která je tohoto času bez infrastruktury ve výši 245 Kč za 1 metr. Zastupitelstvo schválilo. (Pro 5, Proti 1)

5. Prodej dřeva z topolů

Dřevo bylo prodáno panu Ing. Petru Čelustkovi za 5 455 Kč. Cena dřeva byla 10 455 Kč, ale došlo k odečtu 5 000 Kč z ceny z důvodu rizikové těžby (lanování každého stromu, nutnost použít těžkého nákladního vozidla na málo m3). Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

6. Informace o revitalizaci přírody - rybník

Situace kolem rybníka je komplikovaná. Připravuje se výběrové řízení v němž bude 5 firem. Bylo schváleno, že vyhraje firma s nejnižší cenou v dané době. Stavbu bude možné realizovat až po sklizni. (Pro 6)

7. Výběrová komise

Do výběrové komise byly navrženy tyto osoby: Ing. Naděžda Klvaňová, Robert Macek, Milan Foukal, Milan Kolíbal a Oldřich Tománek. Zastupitelstvo schválilo. (Pro 6)

8. Různé

a) Připomínka a stížnost Milana Foukala na změnu správce stránek. Při změně správce webových stránek nebyl pan Milan Foukal přítomen na zastupitelstvu. Vyjádřil obavy nad způsobem změny správce webových stránek. Podle jeho názoru jej nikdo neupozorňoval na nedostatky plynoucí spravováním webových stránek. Pan Foukal žádá lepší zacházení při jednání a také vyjádřil obavu ze zmizení určitých dokumentů na stránkách obce a dle jeho vyjádření poskytl 3 kopie dokumentů s přístupovými údaji a navrhl změnu těchto údajů. Stížnost se bude řešit na příštím jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

b) Linka bezpečí. Eliška Kolíbalová přinesla žádost o finanční příspěvek na linku bezpečí. Žádost byla přečtena, projednána a zamítnuta. ( Proti 6)

c) Pan Tománek se zúčastnil diskuze v KB a předložil nabídku na zhodnocování finančních prostředků. Určité společnosti kupují bytové komplexy a pronajímají v nich komerční prostory. Z těchto peněz se pak vyplácí podíly. Nejmenší částka jako vklad je 1 mil. Kč. (Proti 5, Zdržel 1)

d) Paní Bartíková domluvila schůzku s paní Lapáčkovou na poradu ohledně výsadby okrasných květin. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

e) Paní Bartíková navrhla dořešit splacenou půjčku Milana Svobodníka a to dopočítáním penále. Do příští schůze dojde k doúčtování penále. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

f) Paní Bartíková přednesla otázku zábrany u zdi pana Pospíšila. Pan Tománek navrhl z důvodu větší stability zábrany ještě navařit jednu tyč.

g) Petr Hradil donesl žádost o finanční příspěvek na závody pro hasiče. Jedná se o částku 5 000 Kč. (Pro 6)

h) Petr Hradil přinesl žádost o finanční příspěvek pro rybáře. Jedná se o částku 5 000 Kč. (Pro 6)

i) Milan Foukal donesl žádost o finanční příspěvek pro jezdecký klub. Příspěvek na poháry 5 000 Kč a 6 000 Kč na nářadí(kladiny, dřevomateriál na vytvoření drezurního obdelníku). (Pro 6)

j) Petr Hradil seznámil zastupitele s dalším postupem srazu rodáků. Navrhl možnost vaření obědů myslivci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

k) Pan Buchta vybídl zastupitelstvo k dořešení prodeje avie. Navrhl auto dát do sběru. Pan Tománek vyřeší odprodej avie do měsíce. Pokud ne – avia bude prodána do kovošrotu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

l) Pokácení stroma o potoka. Strom pokácí Josef Klvaňa. V případě potřeby dojde k další domluvě. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

m) Marek Šrom seznámil zastupitele s finanční zprávou o hospodaření. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

n) Vyhláška na psi – paní Klvaňová zajistila. Paní Bartíková chce určit(upřesnit) osoby, které budou zajišťovat vymáhání pokut). Zastupitelstvo dořeší na příští schůzi. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

o) Úklid obce – paní Bartíková navrhla úklid obce z důvodu jejího velkého znečištění. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

p) Dům Jančíkových – Petr Hradil navrhl řešit s Hegerovými stav domu. Dům má ztrouchnivělé trámy a hrozí zřícení a poranění procházejících osob. Dům by se měl zabezpečit podepřením trámů. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

q) Z důvodu potřeby nových stolů a židlí je nutné je objednat v dostatečném předstihu(dodací lhůty jsou kolem 6 týdnů). Z důvodu srazu rodáků je nutné rychlejší objednání, aby se stihlo vše smontovat. Zastupitelé upřednostňují jednotnou formu stolů a židlí(25 stolů a 100 židlí). Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

r) Návrh pronájmu se vyvěsí na úřední desce. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

s) Postřik na trávu – pan Tománek zajistí 40 kg postřiku. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

Zapsal: Marek Šrom:

Ověřili: Josef Buchta: Milan Foukal:

 

Starosta obce: ……………………..

 

V Radkově Lhotě dne 15.5.2017

Datum konání: 5.4.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

Čas konání: 19.00 hod. - 21.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Ludmila Bartíková, Robert Macek, Milan Kolíbal, Ing. Naděžda Klvaňová

Nepřítomen: Milan Svobodník, Milan Foukal

Hosté: p. Marek Šrom, p. Petr Hradil, pí Jana Šromová, pí Eliška Kolíbalová

Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

II. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

III: Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

Program:

Zápis z minulé schůze

Volba zapisovatele

Volba ověřovatele zápisu

Schválení závěrečného účtu roku 2016

Schválení závěrky roku 2016

Informace o výstavbě rodinných domků

Prodej pozemku

Informace o revitalizaci přírody - rybník

Různé

a) Sraz rodáků

b) Obecní vyhláška pro pohyb psů

c) Finanční příspěvek pro hasiče

d) Žádost o vyhlášení nedělního klidu

e) Dopravní značení v obci

f) Opravení kanálů

g) Pročištění příkopů

h) Osazení květin

i) Dosadba lesa

j) Zábrana u chodníku

k) Schůze starostů

 

I. Zápis z minulé schůze

p. Marek Šrom přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky, zast. vzalo na vědomí

Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Marek Šrom

Pan Marek Šrom, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro 6)

III.Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Robert Macek a pí Ing. Naděžda Klvaňová.

Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro 6)

IV. Schlválení závěrečného účtu roku 2016

Pan starosta seznámil zastupitelstvo se závěrečným účtem roku 2016, který jednak vycházel z auditu 2016, z výkazu plnění rozpočtu příjmů, z výkazu rozpočtu výdajů, z rozvahy 2016, z příslušné přílohy a výkazu zisků a ztrát. Po seznámení se všemi dokumenty zastupitelstvo schválilo závěrečný účet roku 2016.

(Pro 6)

V. Schválení závěrky roku 2016

Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2016.

(Pro 6)

VI.Informace o výstavbě rodinných domků

Pan Tománek seznámil zastupitele s nabídkami zpracování projektové dokumentace výstavby rodinných domků. Tyto nabídky představují tři zpracovatele projektové dokumentace a to:

Pan Zobaník s cenou projektu 91 000,- za 4 domy, celý projekt pak za 119 000,-

Pan Kuda s cenou projektu 207 000,- za 4 domy, celý projekt pak za 228 000,-

Pan Maier je domluven s panem starostou, že dodá nabídky později.

Zastupitelstvo projednávalo cenu pozemků, ale na ceně se neshodlo. Pro určení ceny se porovná cena v okolních obcích a poté určí konečnou cenu. Zastupitelstvo vezme v potaz zájmy obce na rozšíření obce a zároveň cenu pozemků, která pokryje zčásti náklady na tyto pozemky.

VII.Prodej pozemku

Eliška Kolíbalová jako jedinná podala nabídku. Obec udělá odhad – základní cenu. Podmínka obce je zavedení klausule do smlouvy v případě změny účelu pozemku – v takovém případě by se cena pozemku změnila na cenu obvyklou. V současnosti je účel nákupu uveden v žádosti. Cena pozemku je odhadní cena 13,47 za metr uvedená ve vyhlášce. Do příští schůze obec udělá odhad.

VIII.Informace o revitalizaci přírody – rybník

Připravuje se výběrové řízení, které obstará mikroregion Moštěnka.

IX.Různé

a) Sraz rodáků – Petr Hradil zjistil počet lidí, kteří by se potenciálně zúčastnitnili této akce. Jedná se o 144 lidí (rodáci + partner, nejsou započítáni nově přistěhovaní). Dotyčným se pošle dopis se závaznou přihláškou a dotazem počtu účastníků z rodiny. Cena srazu se bude pohybovat kolem 150 000,- (spíše více – přesná cena bude určena počtem lidí a dalšími náklady). Termín by byl 12 srpna. Vedoucí organizace srazu je Petr Hradil, který zajistí další osoby nutné k organizaci. Na příští schůzi se sestaví program a dojednají další záležitosti. (Pro 6)

b) Obecní vyhláška pro pohyb psů – pan Buchta sehnal obecní vyhlášky, které se mohou použít a do příště přepracuje na potřeby obce.

c) Finanční příspěvek pro hasiče – hasiči žádají o finanční příspěvek v hodnotě 10 000,- na nářadí. Nářadí je vyjmenováno v žádosti. (Pro 6)

d) Pan Kuba podal žádost na vyhlášení nedělního klidu v odpoledních hodinách z důvodu nadměrného hluku. Ze strany obce bude dotyčným osobám domluveno, aby byli ohleduplní vůči spoluobčanům. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

e) Byla schválena smlouva na vytvoření dopravního značení v obci.

(Pro 6)


f) Do příští schůze budou opraveny kanály(kanál před Pospíšilovým, před Hegerovým) a opravena skruž před Mihaiovým. Pan starosta zajistil k opravám VÚ.

(Pro 6)

g) Pročištění příkopů na poli u kravína provede ZD. Pan starosta je domluvený s předsedou zemědělského družstva panem Ing. Vašinou.

h) Paní Bartíková zajistí a domluví osazení květin u silnice s paní Lapáčkovou.

i) Při dříve avizované dosadbě lesa se zúčastní jednání lesník Kretek.

j) Obec vybuduje zábranu u chodníku vedle zítky pana Pospíšila z důvodu jejího znečišťování zemědělskými vozidly. Pan starosta provede instalaci zábrany.

k) Paní Klvaňová se dotázala ohledně schůzí starostů Olomouckého kraje a zda se jich pan Tománek účastní. Pan Tománek se daných schůzí bude účastnit.

Zapsal: Marek Šrom:

Ověřili: Robert Macek: Ing. Naděžda Klvaňová:

V Radkově Lhotě dne 9.4.2017

 

 

Datum konání: 6.3.2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

Čas konání: 18.00 hod. - 20.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Ludmila Bartíková, Robert Macek, Milan Kolíbal

Nepřítomen: Milan Svobodník, Ing. Naděžda Klvaňová, Milan Foukal

Hosté: p. Marek Šrom, p. Petr Hradil, pí Jana Šromová, pí Hana Kolíbalová, pí Eliška Kolíbalová

Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

II. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

III: Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

Program:

Zápis z minulé schůze

Volba zapisovatele

Volba ověřovatele zápisu

Projednání auditu

Projednání ceny stavebních pozemků

Informace o výstavbě rodinných domků

Různé

a) Bezpečnost v obci

b) Výročí založení hasičů a sraz rodáků

c) Vyhloubení příkopů

d) Odkup dřeva po kácení

e) Odprodej lesní lávky

f) Žádost o pronájem pozemku

g) Odkup obecního pozemku

h) Změna termínu schůze

 

I. Zápis z minulé schůze

p. Marek Šrom přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky, zast. vzalo na vědomí

Volba zapisovatele

 Jako zapisovatel byl navržen p. Marek Šrom

Pan Marek Šrom, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro 5)

III.Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi p. Josef Buchta a p. Milan Kolíbal.

Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro 5)

IV.Projednání auditu

Zastupitelstvo projednalo závěrečnou zprávu auditu za r. 2015, závěr zprávy byl: Audit byl bez závad. Závady byly předtím opraveny po zjištění jejich nedostatků (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb). Důležité body auditu byly přečteny a zastupitelstvo vzalo na vědomí.

V.Projednání ceny stavebních pozemků

Byly projednávány ceny stavebních pozemků, za které by obec tyto pozemky prodávala jednotlivým zájemcům. Tyto odhady vycházely ze třech cenových stupňů a to: ( 108 Kč – pozemek zaregistrovaný územním plánem, 230 Kč bez zasíťování a 340 Kč se zasíťováním). Petr Hradil navrhl projektové řešení včetně důsledků na cenu a to ceny pozemků za 340 Kč se zasíťováním (ale to je prozatímní cena – je možné, že cena bude vyšší v závislosti na nákladech). Je nutné dokončit projekty výstavby. Zastupitelstvo odkládá rozhodnutí na příště.


VI.Informace o výstavbě rodinných domků

Pan Tománek seznámil zastupitele se situací zájmů o stavební parcely pro rodinné domky. Objevil se jeden zájemce, který by měl zájem o jednu z těchto parcel. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

VII.Různé

a) Paní Kolíbalová vyjádřila obavu nad bezpečností v obci(chození s kočárkem). Při procházce obcí vedle pozemku pana Valenty se jeho pes snaží dorážet na okolně se pohybující osoby a je obava, že plot ohraničující jeho pozemek nevydrží nápor psa a dojde k jeho útěku. Pan Petr Hradil navrhl otázku psů řešit obecní vyhláškou, která by ukládala povinnost jejich nutného zabezpečení a ukládala by rovněž pokuty za jejich útěk. Pan Buchta se pokusí sehnat obecní vyhlášku do příští schůze.

b) Petr Hradil navrhl pořádání výročí založení hasičů spojený se srazem rodáků. Potenciální program byl přednesen panem Hradilem. Datum by mohl být přibližně v polovině srpna. Do příští schůze se zjistí počet rodáků (potenciálně schopných se zúčastnit výročí).

c) Petr Hradil se dotázal zastupitelů ohledně vyhloubení příkopů a chtěl upřesnit příkopy nutné k vyhloubení – projednávané na minulé schůzi.

d) Paní Bartíková navrhla vyhlásit odkup dřeva po kácení topolů, které má být provedeno v nejbližší době. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

e) Prodej lesní lávky za 12.000 Kč panu Petru Tománkovi.

(Pro 5)

f) Pan Vyšín podal žádost o pronájem pozemku (travní plocha) a odkazuje se na dřívější žádost z 2.11.2015 došlou na Obecní úřad. Zastupitelstvo obce potvrzuje a schvaluje pronájem bezúplatně za jeho práci na údržbě tohoto prostoru. Jedná se o parcelu č. 2 o výměře 248 m². Obec si vyhrazuje možnost roční výpovědi v případě zájmu obce (řešení kanalizace a čističky odpadních vod). Zároveň schvaluje výsadbu keřů, která by měla být provedena v letních měsících.

Pan Buchta, který má příslušnou barvu vyznačí parkovací místa.

(Pro 5)

g) Pozemky nacházející se na parcelách číslo 447/5 a 451/2 v těšném sousedství státní silnice a jejich odkup.

- záměr odkupu pozemku vyvěšen 28.2.2017 na úřední desce. Jeho projednání se provede na příští schůzi.

h) Byla navrhnuta změna termínu schůze. Důvod změny je kolize pracovních povinností jednoho zastupitele a termínu konání schůze v pondělních termínech. Schůze se tak bude konat první středu v měsíci. Čas konání schůze v 19.00 hod.

(Pro 5)

 

Zapsal: Marek Šrom:

Ověřili: Josef Buchta: Milan Kolíbal:

 Radkově Lhotě dne 9.3.2017

Datum konání: 13. 2. 2017

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

Čas konání: 18.00 hod. – 20.00 hod

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Milan Foukal, Ludmila Bartíková, Robert Macek

Nepřítomen: Milan Svobodník, Ing. Naděžda Klvaňová, Milan Kolíbal

Hosté: p. Marek Šrom, p. Petr Hradil

Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

II. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

III: Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

Program:

Zápis z minulé schůze

Volba zapisovatele

Volba ověřovatele zápisu

Projednání nákupu techniky

Odkoupení akcií a práv vody

Informace o výstavbě rodinných domků

Neúčast na práci obecního zastupitelstva

Různé

Nájemní smlouva – Povodí Moravy

Poskytnutí půjčky

Kácení topolů

Tombola

Různé práce

Zápis z minulé schůze

p. Oldřich Tománek přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky, zast. vzalo na vědomí

II. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Marek Šrom

Pan Marek Šrom, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro 5)

III.Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí. Ludmila Bartíková a p. Robert Macek.

Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro 5)

IV.Projednání nákupu techniky

Zastupitelstvo obce dodatečně schválilo nákup mulčovače. (Pro 5)

Zastupitelstvo schválilo: Opatření ke zjištění nedostatku z přezkoumání hospodaření obce týkající se veřejných zakázek.

Starosta obce ukládá osobám pověřeným k zajištění realizace výběrového řízení důsledně postupovat v souladu s platnými právními předpisy a platnými vnitřními směrnicemi týkající se uskutečňováním a realizováním veřejných zakázek.

Starosta vydal v Radkově Lhotě dne 18.12.2016.

(Pro 5)

V.Odkoupení akcií a práv vody

Byla uzavřena dohoda o ukončení smluv a o narovnání se společností Česká infrastrukturní, a. s. v celkové hodnotě akcií 1.856.000,- Kč. Vysvětlení v otázce “akcií“ a „práv“ v hospodaření s vodou. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

VI.Informace o výstavbě rodinných domků

Starosta podal informace o výstavbě rodinným domků a přípravě infrastruktury pro tuto výstavbu. Do příštího zastupitelstva předloží návrhy na projekty k pozemkům pro bytovou výstavbu. Jedná se také dořešit ceny pozemků, za které by obec tyto prodávala. Cena by měla být v souladu se sousedními obcemi naší kategorie. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

VII.Neúčast na práci obecního zastupitelstva

Byla řešena neúčast p. Milana Svobodníka na činnosti obecního zastupitelstva a celkový jeho nezájem v průběhu celého minulého roku, za které dostává měsíční odměnu 800,- Kč. Zastupitelstvo schválilo odebráni odměn s platností od 1.3.2017. Starosta tuto otázku ještě prověří.

(Pro 5)

VIII.Různé

Zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí mezi obcí Radkova Lhota a Povodím Morava zastoupení Ing. Jiří Zedníčkem – ředitelem závodu se sídlem v Olomouci, U Dětského domova 263, PSČ 772 11. Tato smlouva řeší možnost výstavby revitalizace přírody „Stříbrník“ v lokalitě “Meslo“. (Pro 5).

Zastupitelstvo schválilo bezúročnou půjčku ve výši 10 000,- Kč pro nesvéprávnou obyvatelku domova důchodců paní Fryžálkovou, které naše obec dělá poručníka. Půjčka se poskytuje z důvodu, aby její úhrady vůčiva domovu důchodců byly plynulé. Splátka půjčky bude uhrazena prodejem jejího rodinného domku. (Pro 5)

Kácení topolů z důvodu ohrožení života občanů – nutnost pokácet topoly v příhonu(padající suché větve). Pan Tománek projedná s úřadem životního prostředí povolení ke kácení včetně zajištění odběratelského podniku. Zastupitelstvo schválilo. (Pro 5)

Zastupitelstvo schválilo příspěvek do tomboly pro myslivecký ples ve výši 600,- Kč.

Zastupitelstvo schválilo opravu mříží a poklopů. Zastupitelstvo schválilo pročištění příkopů.

Zapsal: Marek Šrom:

Ověřili: Ludmila Bartíková: Robert Macek:

V Radkově Lhotě dne 14.2.2017

Zápisy 2016

 

Datum konání: 3. 10. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

Čas konání: 19.00 hod. – 21.00 hod.

 

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Milan Foukal, Ludmila Bartíková, Milan Kolíbal

 

Nepřítomen: Milan Svobodník, Ing. Naděžda Klvaňová, Robert Macek

 

Hosté: p. Bc. Marek Šrom - účetní, pí Jana Šromová - pokladní, pí Kolíbalová

 

 

 1. Prohlášení o řádném svolání

Starosta Oldřich Tománek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

 1. Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu. Následně byly navrženy body programu č: 10.

 

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

Program:

1. Zápis z minulé schůze

2. Volba zapisovatele

3. Volba ověřovatele zápisu

4. Dosadba lesa – ing. Horák

5. Projekční práce na infrastrukturu

6. Ceny stavebních pozemků, případný prodej

7. Pověření provádět rozpočtové opatření

8. Projednání dílčího auditu

9. Různé

10. Půjčky Svobodníkovi

 

 1. Zápis z minulé schůze

p. Milan Kolíbal přečetl zápis z minulé schůze.

 

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Milan Foukal.

Pan Milan Foukal, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5; Proti: 0; Zdrželo se: 0)

 

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí. Ludmila Bartíková a p. Josef Buchta.

Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; Zdrželo se: 0)

 

 1. Dosadba lesa Firmou Horák:Dosadba lesa Firmou Horák:

Bylo řešeno, že firma Horák dosud nesplnila všechna ustanovení spojená s výsadbou lesa – dosadba uslých stromů a keřů. Pan Horák se ze schůzky telefonicky omluvil a nepotvrdil tak naplnění o nápravu věci v době, stanovené jemu smlouvou. Vzhledem k tomu, že se blíží její konec (13.12. 2016), bylo navrženo, aby pan starosta, Oldřich Tománek zjistil do následující schůze znění smlouvy, týkajících se podmínek výsadby lesa a pokusí se zajistit i účast pana Horáka na schůzi k objasnění a sepsání případné dohody, s firmou Horák a synové a obcí Radkova Lhota, která má les přebrat. Tato záležitost byla projednávána s p. Horákem již v měsíci září. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Projekční práce na infrastrukturu

Na projekční práce infrastruktury budou osloveni 3 projektanti: ing. Kuda, ing. Zobaník, ing. Tománková. Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; Zdrželo se: 0)

 

 1. Ceny stavebních pozemků, případný prodej

Byla řešena cena staveních pozemků, za kterou by se měly případně prodávat. Řešení nabízí prodej pozemků bez zasíťování (108,40 Kč), dále se zasíťováním ve dvouch variantách(230,00 Kč a 340,00 Kč). Konečná verze a cena pozemků by měla být vyřešena do dalšího jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Pověření provádět rozpočtové opatření

Zastupitelstvo schválilo provádění rozpočtových opatření starostou obce

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; Zdrželo se: 0)

 

 1. Projednání dílčího auditu

Při dalším auditu. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Různé

 • Pí Kolíbalová navrhla vybudování laviček na cestě nad družstvem. Zastupitelstvo vzalo její návrh na vědomí a rozhodlo se touto výstavbou zajímat na dalším možném jednání. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • p. Josef Buchta přednesl o možnost zpracování dopravního registru – pasport komunikací fa Atomicon, potřebné pro žádosti a znační ve věci komunikací v obci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Pí Bartíková má osloví pí ing. Lapáčkovou ve věci případné konzultace ohledně možnosti vzhledu pásu mezi chodníkem a hlavní cestou v obci. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Byl vznesen dotaz termín na umístnění cedulí, zakazující podomní prodej, dodláždění plochy u zastávky a zakrytí kanálů. Tyto práce má dodělat Výchovný ústav. Starosta sdělil, že by měli nastoupit následující pondělí po schůzi. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Byl vznesen dotaz na možnost likvidace uschlých stromů podél hlavní komunikace. Bude řešeno. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Byl vznesen dotaz na možnost zakoupení materiálu a vlajky a další potřebné věci z prostředků na volby. Bude řešeno. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Byl vznesen dotaz na stav kroniky obce. Starosta objasnil současný stav. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Byl vznesen dotaz na legálnost možnosti umístnění fotopastí. Zjistí p. Tománek. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 • Bc. Marek Šrom přečetl finanční správu

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Půjčky Svobodníkovi

V této souvislosti nebyla řešena půjčka pro rodinu Svobodníkovu neboť nebyla podána oficielní písemná žádost. Zároveň však byl řešen fakt, že se Milan Svobodník doposud neozval na výzvu k zaplacení dřívější půjčky a doposud nebyl účasten jednání zastupitelstva od začátku funkčního období. Byl řešen další postup k jejímu splacení. V patřičném termínu bude osloven doporučeným dopisem pro ukončení smlouvy. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

Zapsal: Milan Foukal: _____________________

 

 

 

Ověřili:

Josef Buchta: _____________________ Ludmila Bartíková: _____________________

 

 

V Radkově Lhotě 5.10 2016.

 

 

 

 

 

Datum konání: 7. 11. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

Čas konání: 19.00 hod. – 21.00 hod.

 

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Milan Foukal, Ludmila Bartíková, Robert Macek

 

Nepřítomen: Milan Svobodník, Ing. Naděžda Klvaňová, Milan Kolíbal

 

Hosté: p. Bc. Marek Šrom - účetní

 

 

 1. Prohlášení o řádném svolání

Starosta Oldřich Tománek prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

 1. Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Doplněný program byl poté jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva takto:

Program:

1. Zápis z minulé schůze

2. Volba zapisovatele

3. Volba ověřovatele zápisu

4. Dosadba lesa – ing. Horák

5. Projekční práce na infrastrukturu

6. Ceny stavebních pozemků, případný prodej

7. Pověření provádět rozpočtové opatření

8. Projednání dílčího auditu

9. Různé

10. Půjčky Svobodníkovi

 

 1. Zápis z minulé schůze

p. Milan Foukal přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky, zast. Vzalo na vědomí

 

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Milan Foukal.

Pan Milan Foukal, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5; Proti: 0; )

 

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí. Ludmila Bartíková a p. Josef Buchta.

Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 1. Dosadba lesa Firmou Horák:

Při osobní návštěvě pana starosty přislíbil pan Horák zaslání písemné zprávy o výsadbě lesa. Vzhledem ke stávající situaci bylo rozhodnuto, že při předání lesa bude obec požadovat následující zápis do předávajícího protokolu: „Vzhledem k neustále neprovedené dosadbě lesa, bude termín předání obci stanoven na duben 2017 s tím, že fa Horák a synové vysadí za přítomnosti zástupce obce s možností ověření. Dosadba bez úhrady obce na základě uzavřené smlouvy.“ Převzetí lesa proběhne oficilně tedy až po vysazní.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

 1. Odkup akcií VAK:

Na schůzi sedostavil pan Sabadáš,pracovník vodáren. Seznámil přítomné zastupitele s možností odkoupení akcií od dnešní společnosti. Celkový objem odkupu akcií bude asi 180,000,00 Kč, včetně zaplacení dividend . Tímto se narovná vztah mezi VaK Přerov a obcí Radkova Lhota a dividenda budou přináležet již pouze obci a ne společnosti.

Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 1. Projednání nové výzvy na vybudování rybníku:

Pan starosta přednesl obsah nové výzvy, která může být kladně řešena za pomocí Mikroregionu Moštěnka a MAS partnerství Moštěnka. Tyto subjekty zajistí výběrové řízení a projekční přípravu k projektu. Následně pak i vše k podání projektu. Bylo tedy zapotřebí odsouhlasit sepsání „Smlouvy o díle“: vypracování žádosti za cenu 10000,- Kč. Provedení výběrového řízení za cenu 4000,- Kč.

Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 1. Informace k výstavbě infrastruktury

Pan starosta seznámil přítomné s dalším vývojem situace ve věci infrastruktury a kanalizace v obci.

Ke kanalizaci se zastupitelstvo shodlo o nutnosti sepsání smlouvy mezi vlastníky pozemků, kudy kanalizace povede. Na základě toho bude pan starosta kontaktovat pana Zobaníka k účasti na obecním zasedání, kterého by měli zúčastnit všichni obyvatelé obce, aby se seznámili se způsobem provedení kanalizace a její trasou. Současně i její výhodou realizace. Zároveň musí být uzavřeny příslišné smlouvy.

K infrastruktuře nám byly dodány dva návrhy projektantů a ještě zbýval návrh od třetího projektanta. Bylo tedy rozhodnuto, že pan starosta osloví všechny tři projektanty, aby do dalšího zastupitelstva předožily dva návrhy na výstavbu infrastruktury. Jeden na pouze první čtyři domy a druhý na celou plánovanou zástavbu.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 1. Schválení inventarizační komise:

Byla schválena inventarizační komise ve složení:

Předseda – Bartíková

Členové-Šrom, Tománek

Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 1. Různé

 • Byla přednesena žádost ZD Dřevohostice o prodloužení smlouvy o půjčce.

Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 • p. Josef Buchta přednesl o možnost zpracování dopravního registru – pasport komunikací fa Atomicon, potřebné pro žádosti a značení ve věci komunikací v obci. Tento návrh byl členy zastupitelstva podpořen.

Bylo schváleno jednohlasně všemi přítomnými členy zastupitelstva

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

 

 • Byl vznesen dotaz termín na umístnění cedulí, zakazující podomní prodej, dodláždění plochy u zastávky a zakrytí kanálů. Tyto práce má dodělat Výchovný ústav. Starosta sdělil, že by měli nastoupit následující pondělí po schůzi. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Pan Milan Foukal vznesl dotaz na umístnění kontejneru na biologický odpad.

 

 • Byl vznesen dotaz na prodej hasičské avie. Pan starosta sdělil, že zájemce je v současné době mimo a po jeho návratu jej znovu osloví.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Byl vznesen dotaz na prodej dřeva a kácení topolů v příhonu z důvodů bezpečnosti v dané lokalitě. Pan starosta osloví do dalšího zastupitelstva firmu, provádějící výrobu rakví o možném odkupu. V případě, že nebude mít tato firma o stromy zájem, budou nabídnuty ke skácením občanům.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Byl řešen problém s trvalou zástavou cesty u pana Pospíšila, který tak řeší problém průjezdu zemědělské techniky a znečišťování jeho nově opravné zdi. Vzhledem ke skutečnosti, že však nemůže být dlouhodobě komunikace takto blokována, bude na příštím zastupitelstvu navrženo řešení.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Pan Milan Foukal předložil žádost o zapůjčení sálu na Hubertovu jízdu.

Zastupitelstvo schválilo 5-0.

 

 • Zatupitelstvo se shodlo, že pan starosta do dalšího řádného zastupitelstva zašle doporučený dopis p. Milanu Svobodníkovi – výpověď smlouvy o půjčce a zároveň zaplacení půjčky včetně úroků.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Byl vznesen dotaz na záležitost se studněmi. Pan starosta sdělil, že byly provedeny odhady a další potřebné náležitosti a celá věc byla podstoupena příslušným úřadům.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Bc. Marek Šrom přečetl finanční správu

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 • Byl řešen prodej pozemku vedle pí Kolíbalové. Záměr o prodeji bud řešen po 1.1. 2017

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

 • Zastupitelstvo částečně projednalo přípravu rozpočtu na r. 2017-postihnout tyto záměry.

 • Revitalizaci přírody – rybník

 • Infrastruktura pro novou výstavbu

 • Řešení kanalizace – čističky

 • Oprava společenského domu – podlaha, strop

 • Dosadba v alejícha další výsadba

 • Běžný rozpočet včetně příjmů rozpočtovat dle dosažených výsledků r. 2016

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

 

 

Zapsal: Milan Foukal: _____________________

 

 

 

Ověřili:

Josef Buchta: _____________________ Ludmila Bartíková: _____________________

 

 

V Radkově Lhotě 12.11 2016.

 

 Datum konání: 17. 12. 2016

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radkova Lhota

 

 

Čas konání: 17.00 hod. – 21.00 hod.

 

Přítomni: Oldřich Tománek, Josef Buchta, Milan Foukal, Ludmila Bartíková, Robert Macek

Dále bylo přítomno 7 občanů

 

Nepřítomen: Milan Svobodník, Ing. Naděžda Klvaňová, Milan Kolíbal

 

Hosté: p. Bc. Marek Šrom - účetní

 

 1. Prohlášení o řádném svolání

Starosta prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno z hlediska potřeby řešení níže uvedených, následujících bodů

 1. Prohlášení o usnášeníschopnosti

Starosta shledal, že zastupitelstvo je usnášení schopné.

 1. Seznámení s návrhem programu:

Starosta seznámil obecní zastupitelstvo s návrhem programu, vyzval přítomné k připomínkám a doplnění programu.

Program:

1. Zápis z minulé schůze

2. Volba zapisovatele

3. Volba ověřovatele zápisu

4. Schválení rozpočtu na rok 2017

5. Zpráva o hospodaření za rok 2016

6. Výhled na rok 2017

7. Pohoštění, debata, beseda, závěr

 

K bodu:

 1. Zápis z minulé schůze

p. Milan Foukal přečetl zápis z minulé schůze, nebyly připomínky.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

K bodu:

 1. Volba zapisovatele

Jako zapisovatel byl navržen p. Milan Foukal.

Pan Milan Foukal, byl jednohlasně schválen všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5; Proti: 0; )

K bodu:

 1. Volba ověřovatele zápisu

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi pí. Ludmila Bartíková a p. Josef Buchta.

Oba byli jednohlasně schváleni všemi přítomnými členy zastupitelstva.

(Pro: 5 ; Proti: 0 ; )

K bodu:

 1. Schválení rozpočtu na rok 2017:

Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu na rok 2017 s tím, že při sestavování rozpočtu se vycházelo u běžných výdajů i příjmů z výsledku roku 2016. Dále je v rozpočtu reagováno na přípravu a realizaci záměrů, jako revitalizace přírody (rybník), budování infrastruktury na výstavbu rodinných domků, oprava budovy obce, výsadba zelených pásů, dosazování alejí, údržba lesa. Částečné projednání na minulém zasedání v hlavních směrech.

Zastupitelstvo po krátké debatě rozpočet schválilo.

(Pro: 5; Proti: 0; )

K bodu:

 1. Zpráva o hospodaření za rok 2016:

Bc. Marek Šrom přečetl finanční správu o hospodaření za rok 2016. Zároveň vysvětlil některé okolnosti souvisejících s úhradou některých položek na základě přednesených dotazů.

Dále seznámil starosta přítomné účastníky schůze se zásadní změnou v odměňování zastupitelů a funkcionářů obce. V dřívějších letech správa obce včetně zastupitelů nepřesáhla roční náklady (včetně knihovnice) částku 44.500,- Kč. V letošním roce byly odměny schváleny takto:

Starosta … 6.000,- Kč měsíčně … 72.000,- Kč za rok

Zástupce starosty … 4.000 ,- Kč měsíčně … 48.000,- Kč za rok

Pokladní … 2.000 ,- Kč měsíčně … 24.000,- Kč za rok

Účetní … 5.000 ,- Kč měsíčně … 60.000,- Kč za rok

Zastupitel … 4x 800 ,- Kč měsíčně … 38.000,- Kč za rok

Předseda komise … 2x 1.000 ,- Kč měsíčně … 24.000,- Kč za rok

Knihovník … … 3.000,- Kč za rok

Celkem 269.400,- Kč

Z tohoto přehledu je zřejmé, že výdaje na správu jsou v letošním roce oproti rokům minulým o 224.900,- Kč vyšší. Přesto však pokud máme zjištěno v okolních obcích jsou u nich náklady na správu ještě podstatně vyšší.

Zastupitelstvo po krátké debatě vzalo na vědomí.

K bodu:

 1. Výhled na rok 2017:

Pan starosta přítomné seznámil se záměry pro rok 2017. Jde především o provedení revitalizace přírody, práce na infrastruktuře pro výstavbu rodinných domků, oprava stropu a podlahy v kulturním domě, výsadba aleje smrků, dosázení stávajících alejí, řešení kanalizace, řešení hasičské zbrojnice, provedení dalších drobných a údržbových prací, jako oprava chodníků, kanálových mříží, údržba lesa a polních cest.

Po různých debatách a připomínkách z řad účastníků a zastupitelů se tento bod uzavřel.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

Bylo podáno občerstvení a dále probíhala volná diskuze.

 

 

Zapsal: Milan Foukal: _____________________

 

 

 

Ověřili:

Josef Buchta: _____________________ Ludmila Bartíková: _____________________

 

 

V Radkově Lhotě 27. 12. 2016.